Работа с родители и приятели

Родители и приятели на участници в програмата

Работата с родителите и приятелите е част от терапевтичния процес и процеса на възстановяване, като тя се осъществява чрез срещи всеки месец .
Целта е преодоляване на трудните взаимоотношения вследствие на разрушените връзки в комуникацията между членовете на семейството.
Лечението при зависимите отнема дълъг период от време, промяната е променлива, сривовете са част от процеса. Ако родителят не е информиран за това, той може да има нереалистични очаквания от програмата.

Работата с родителите и приятелите включва:
• Индивидуално и семейно консултиране;
• Групова работа;
• Образователно-информационни семинари за родители по различни значими теми, свързани с проблема зависимост.

Целите на работата с родителите и приятели са следните:
• Изграждане на здравословен начин на комуникация относно чувства и нужди.
• Изграждане на разбиране и поставяне на здравословни граници.
• Развиване и/или обновяване на близостта, топлотата и разбирането в семейните отношения.
• Справяне с чувствата на вина и обвинения.
• Преодоляване на болката и страданието, нарушаващи усещането за пълнота и разбиране в семейството.
• Даване на информация относно въздействието на психо-активните вещества и признаци за употребата им.

Програмата адресира трансгенерационния цикъл на дисфункцията и зависимостта, които повлияват много семейства. На семействата и близките се предоставя защитена и сигурна среда, в която да могат да преодолеят проблемите, възникнали от разрушените връзки и комуникация. При работата със семействата и близките, основа на философията на програмата са уважението и зачитането на достойнството на всеки един участник.