Работа с родители и близки

Родители и близки на участници в програмата

Работата с родителите/близките е неразделна част от терапевтичния процес и процеса на възстановяване. Тя цели преодоляване на възникналите проблеми в следствие на разрушените връзки в комуникацията между членовете на семейството и подкрепя създаването на здрава основа за дългосрочно възстановяване и щастлив живот.

Родителите и близките трябва да са информирани за лечението: колко време продължава и какво може да се случи по време на терапията.
Промяната трябва да започне и от тях и е свързана с подходите към решаване на проблема. Лечението при зависимите често отнема много време, промяната е променлива, сривовете са част от процеса. Ако родителят не е информиран за това, той може да има нереалистични очаквания от програмата.

Работата с родителите/близките включва:
• Индивидуално и семейно консултиране;
• Групова работа;
• Образователно-информационни семинари за родители по различни значими теми, свързани с проблема зависимост.

Целите на работата с родителите и близките са следните:

  • Изграждане на здравословен начин на комуникация относно чувства и нужди.
  • Изграждане на разбиране и поставяне на здравословни граници.
  • Развиване и/или обновяване на близостта, топлотата и разбирането в семейните отношения.
  • Справяне с чувствата на вина и обвинения.
  • Преодоляване на болката и страданието, нарушаващи усещането за пълнота и разбиране в семейството.
  • Даване на информация относно въздействието на психо-активните вещества и признаци за употребата им.

Програмата адресира трансгенерационния цикъл на дисфункцията и зависимостта, които повлияват много семейства. На семействата и близките се предоставя защитена и сигурна среда, в която да могат да преодолеят проблемите, възникнали от разрушените връзки и комуникация. При работата със семействата и близките, основа на философията на програмата са уважението и зачитането на достойнството на всеки един участник.